روشی جدید و سریع برای تشخیص نشتی گاز SF6
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸  کلمات کلیدی:


گاز SF6

 درصنعت برق، به عنوان یک ماده عایقی در تجهیزاتفشار قوی و درسطوح ولتاژ بالا بسیار کاربرددارد.اگرچه SF6 خالص به لحاظشیمیایی خنثی می باشد، اما در عین حال یک گازگلخانه ای قوی با یک شبکه مولکولی است که خواصآن در شرایط گرما، بسیار فراتر از دی اکسیدکربن خواهد بود. علاوه برجنبه های زیست محیطی،از جهت اقتصادی نیز، نشتی گاز SF6گران تمام شده و هزینه تعویض آن بسیار زیاد می باشد.  

روشهایرایج برای بازرسی نشتی  SF6، شامل استفاده از صابون است که با این عمل، درصورت وجود نشتی، حبابهای گاز در محل نشتی ظاهرمی شوند و بدین ترتیب نشتی تشخیص داده می شود.

این روش نسبتا" زمان بر بوده و بدلیل اینکه لازم است تا تجهیزات مورد بازرسی بی برق گردند، پرهزینه می باشد.

اخیرا"مؤسسهEPRI   برایتشخیص نشتی گاز  SF6 ، روش جدیدی مبتنی بر استفاده از دوربین“GasVue”،برایانجام بازرسی در محل تجهیزات ارائه نموده است.
دوربین لیزری“GasVue”یک فناوری جدید در بازرسی و آشکار سازی نشتیگاز SF6می باشد. اساس کار این دوربین بر ترکیب 
Co2laser (قسمتی که طول موجهای مادونقرمز را برای جذب و شناساییSF6هماهنگ می نماید)با یک سیستمتصویری مادون قرمز می باشد و بدین ترتیب،امکان مشاهده نشتیSF6که برای چشم غیر مسلح و دیگرتجهیزات بازرسیبصری، غیر محسوس است، فراهم می گردد.

این دوربین با سرعت و دقتی فراوان و بی نیاز ازخروج تجهیزات تحت بازرسی از حالت بهرهبرداری، حتی نشتی ناشی از یک سوراخ ریز رانشان می دهد. استفاده از این دوربین سببمیگردد که شرکتهای برق، نشتی های مربوط به گاز SF6 را سریعتر و صحیحتر از روشهای رایج تشخیص دهند. در نتیجه با استفاده از اینسیستم، هزینه های مربوط به عیب یابی کاهشیافته و میزان اتلاف گازSF6نیز کمتر می گردد.بعلاوهمی توان نشتی روی سطوحی را که به سختی در دسترس می باشند شناسایی کرد و نیز با توجه به سایرتکنیکها، حتی طیفهای ضعیف گاز و یا نشتیهای پالسی را که در حال خروج هستند، نشان داد.

 دوربین مذکور، ایمنی عملیات بازرسی را بهبود می بخشدچرا که کاربر دوربین می تواند از یک فاصله امن از تجهیزات و نیز در ارتفاع معینی از زمین که عموما" بر روی نردبانها و چوب بستها می باشد، عمل بازدید را هدایت نماید.

 

 برای آشکار سازی نشتی گاز  SF6در کلیدها و دیگر تجهیزات یک پست در ایالت ایلی نویز( آمریکا) ، بجای آزمایشات مرسوم، ازدوربین لیزری“GasVue”استفاده گردید. با صرف نظر از هزینه های مشترک بین این روش و آزمایشهای مرسوم حبابی(صابونی)،برآورد بعمل آمده نشان داد که هزینه صرفه جویی شده به واسطه این روش کاربردی ساده، معادل 12هزار دلار می باشد.
 

پس از سرمایه گذاری مؤسسه  EPRIدر امر پیشرفت دوربین مورد نظر، شرکت "ادیسون"در نیویورک، در چند نوبت از ماه، از ایندوربین استفاده کرده است.همچنین شرکت برقآفریقای جنوبیEskomاز این دوربین در چهار پست خود استفاده کرده است.